Mark 1:1 Tagalog

Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.

Express Your Thoughts