Revelation 1:3 Bisaya Cebuano

Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nanagpatalinghug sa mga pulong sa tagna, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini; kay haduol na ang panahon.

Revelation 1:3

Express Your Thoughts