Philippians 1:1 Tagalog Version

Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: – Philippians 1:1 Tagalog Pilipino Bible

Philippians 1:1 Tagalog Pilipino Bible Version

Express Your Thoughts